Vedtekter for NSMS

Vedtatt med endringer på Generalforsamlingen den 23. januar 2007.

§ 1 – Formål
Norsk Selskap for Massespektrometri har som formål å styrke det faglige miljøet innen massespektrometri i Norge, blant annet ved å arrangere møter og ved å bidra til å skape faglig kontakt og samarbeid, nasjonalt og internasjonalt.

§ 2 – Medlemskap
Medlemskap i Norsk Selskap for Massespektrometri kan oppnås av enhver med interesse for massespektrometri. Medlemskap trer i kraft fra og med innbetaling av den første årlige kontingent og opphører to år etter den sist innbetalte kontingent såfremt medlemmet skriftlig er blitt gjort oppmerksom på dette. Utmeldelse skjer skriftlig; medlemskapet opphører da pr. 31. desember samme år. Ethvert medlem plikter etter evne å støtte selskapets virke. Såfremt et medlem handler i strid med dette, kan Styret anmode dette medlem om å tre ut av Norsk Selskap for Massespektrometri. Eksklusjon av et medlem kan kun foretas på Generalforsamling. Utmeldt eller ekskludert medlem taper ethvert krav på selskapet, dets kasse eller fonds.

§ 3 – Organisasjon.
1). Styre
Styret består av leder, kasserer, tre styremedlemmer og et varamedlem slik at de 4 regioner bør være representert. Leder velges først, deretter styremedlemmene.
Varighet av styreverv er 4 år (2 perioder) på en slik måte at kun 2 styremedlemmer står på valg, leder velges for kun 2 år ad gangen.

Styret velges av Generalforsamlingen ved simpelt flertall for fire år ad gangen. Styret fordeler selv sine arbeidsoppgaver.

2). Generalforsamling
Ordinær Generalforsamling holdes minst annet hvert år. Styret innkaller til Generalforsamling skriftlig og med minst tre ukers varsel. Sammen med innkallelsen sendes også forslag til nye medlemmer av Styret (eventuelt gjenvalg) og saksliste.

Saker som medlemmene ønsker tatt opp på Generalforsamlingen og forslag til medlemmer av Styret, må være Styret i hende innen 14 dager før generalforsamlingen. Kandidater kan bare nomineres til verv dersom de er villige til å motta valg. Kun medlemmer har stemmerett. Fraværende medlem kan gi et annet medlem skriftlig fullmakt til å avgi stemme på sine vegne. Vedtak på Generalforsamlingen fattes normalt med simpelt flertall av de avgitte stemmer. I tilfelle av stemmelikhet avgjør formannens stemme utfallet av voteringen. Votering skal være skriftlig dersom antall nominerte overstiger antall ledige verv, eller minst ett tilstedeværende medlem forlanger det.

I spesielle saker kan Styret beslutte at vedtak skal fattes ved skriftlig uravstemning blant alle medlemmer.

Generalforsamlingen skal:
1. godkjenne sakslisten
2. behandle Styrets årsberetning
3. godkjenne det reviderte regnskap
4. velge Styrets medlemmer
5. velge revisor
6. velge internasjonal kontaktperson
7. velge valgkommite
8. fastsette medlemskontingent
9. behandle eventuelle andre poster på sakslisten

Ekstraordinær Generalforsamling skal avholdes etter beslutning i Styret, eller dersom minst 1/3 av alle medlemmene skriftlig forlanger dette.

3). Styrets virksomhet
Styret skal innkalle til minst ett medlemsmøte minst annet hvert år med minst tre ukers varsel.

Styret sender ut til alle medlemmer skriftlig referat av de vedtak som er fattet på ordinære eller ekstarordinære Generalforsamlinger, samt øvrig informasjon som Styret anser nødvendig.

§ 4 – Oppløsning
Vedtak om oppløsning av Norsk Selskap for Massespektrometri kan bare fattes på Generalforsamlingen og krever at minst 2/3 av alle medlemmer stemmer for forslaget.

Forslag om oppløsning sendes medlemmene minst 2 måneder før behandling skal finne sted. Den samme Generalforsamling avgjør hvordan de eventuelle midler skal disponeres.

§ 5 – Endring av vedtektene
Endring av disse vedtekter krever minst 2/3 av de avgitte stemmer og kan bare behandles på Generalforsamlingen.