Referat fra generalforsamling avholdt 27. februar 1997 på Bardøla Høyfjellshotell
i samband med Selskapets 8. Seminar

 

1. INNKALLING

Innkallingen ble godkjent og formannen virket som møteleder.

2. VALG AV REFERENT

Einar Uggerud ble valgt som referent.

3. ÅRSBERETNING FOR 1995 og 1996

Den fremlagte årsberetningen ble gjennomgått og tatt til etterretning.

4. REGNSKAP FOR 1995 OG 1996

Regnskapene som var anbefalt av revisor ble lagt fram og deretter godkjent.

5. Valg av styre

Valgkomitéens la fram sin innstilling til medlemmer av det nye styret. Følgende ble valgt (gjenvalg på samtlige poster):

Formann: Einar Solheim

Kasserer: Bjarne Bøe

Styremedlem: Peter Hemmersbach

Styremedlem: Rudolf Schmid

Styremedlem: John Sigurd Svendsen

6. VALG AV REVISOR OG VALGKOMITE

Etter innstilling fra valgkomitéen ble Otto Grahl-Nielsen gjenvalgt som revisor.

Etter innstilling fra styret ble Arne Stabel og Håvard Storetvedt gjenvalgt som medlemmer av valgkomitéen.

7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT

Etter en debatt ble det vedtatt å øke kontingenten til kr. 100 pr. år for personlige medlemmer og kr. 400 for firmamedlemmer med virking fra og med 1998. Heretter skal kontingenten kreves inn hvert år, og ikke hvert annet år som tidligere.

8. VALG AV REPRESENTANT TIL ISC

Einar Uggerud ble valgt som nytt norsk medlem av International Scientific Committee.

9. INTERNETTSIDE FOR NSMS

Generalforsamlingen anmodet Arnfinn Kvarsnes (med resten av Tromsømiljøet i ryggen) om å være redaktør av Selskapets nye hjemmeside på internettet, og dermed viderføre den glimrende hjemmesiden til det 8. seminar. Oslomiljøet ble henstilt om å videreføre Georg Hvistendahls arbeid med å holde oversikt over samtlige norske massespektrometrilaboratorier. Med bakgrunn i den foreliggende databasen vil Peter Hemmersbach bli forespurt om å stå for nødvendig mas og press for at databasen holdes oppdatert. John Vedde vil bli anmodet om å stå for den tekniske gjennomføringen. Det var bred enighet om at publiseringen heretter skal foregå via internettet (med peker fra Selskapets hjemmeside), bl. a. for å spare trykkekostnader.

10. MØTEVIRKSOMHET

Tromsøværingene Ivan C. Burkow, Einar Jensen, Arnfinn Kvarsnes og John S. Svendsen ble takket for alt arbeidet med gjennomføringen av et vellykket 8. seminar. Det var enighet om å viderføre hovedlinjen i det opplegget Tromsøgjengen hadde fulgt. Tromsøgjengen (minus Burkow) aksepterte generalforsamlingens anmodning om å forestå arrangementet i 1999 (muligens i uke 4). Det ble opplyst at Selskapet vil få ansvaret for det nordiske møtet i 2001. Det var generell oppslutning om at det om mulig bør arrangeres et brukermøte i 1998 av noenlunde samme type som brukermøtet i 1996 på Ås. Det ble foreslått at et slikt møte bør konsentreres om videreutdanning i massespektrometri (ioniseringsteknikker, fraghmentering etc.).

11. MINNEFOND

Generalforsamlingen vedtok å gi styre i fullmakt å benytte kr. 50.000 av Selskapets midler som grunnkapital i et nyopprettet Georg Hvistendahls minnefond. Styret står for den praktiske gjennomføringen av opprettelsen av fondet. Fondets formål er å gi økonomisk støtte til studenters deltagelse på møtene til NSMS. Ytterligere fondsmidler kan tilføres ved donasjoner, f.eks. fra firmaer etter avtale.

Referent: Einar Uggerud

 

 
27. 08.98 / Arnfinn.Kvarsnes@chem.uit.no